Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy do 5 MWe w zakładzie biorafinerii w Strzyżowie

Projekt pn. „Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy do 5 MWe w zakładzie biorafinerii w Strzyżowie”.
Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Okres realizacji: 2020-2022

Beneficjent: Grupa AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Dofinansowanie: 30 211 300,00 PLN w tym ze środków MF EOG: 25 679 605,00 PLN 

Cel projektu:

Celem projektu jest realizacja inwestycji polegającej na budowie instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego, wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy 5 MWe w zakładzie biorafinerii w Strzyżowie. Instalacja produkować będzie energię elektryczną i cieplną w kogeneracji. Moc zainstalowana planowanego zespołu kogeneracyjnego to 4,99 MW energii elektrycznej oraz 5,64 MW energii cieplnej.

Celem projektu jest rownież:

 • zwiększenie produkcji energii z OZE – dzięki produkcji metanu z odcieku gorzelnianego, będącego produktem ubocznym produkcji etanolu w gorzelni,
 • ograniczenie zużycia energii pierwotnej – dzięki produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji,
 • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym CO2. 

Produkowana w instalacji energia elektryczna i cieplna w kogeneracji będzie w całości wykorzystywana na cele zakładu produkcyjnego w Strzyżowie, tak więc realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w przemyśle. Budowa instalacji do metanizacji odcieku gorzelnianego pozwoli na realizację ważnych celów strategicznych regionu i kraju oraz zaspokoi liczne potrzeby okolicznych mieszkańców i inwestorów.

Planowany projekt inwestycyjny będzie miał pozytywny wpływ:

 1. Społeczny, poprzez:
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, między innymi poprzez planowaną w ramach niniejszej inwestycji kampanię informacyjną nt. wpływu projektu na środowisko,
 • poprawa warunków materialnych i bytowych Gminy – zwiększenie podatków w gminie, a tym samym zwiększenie jej zdolności inwestycyjnych,
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle, dzięki czemu zmniejsza się uciążliwość produkcji zakładu dla otoczenia i mieszkańców.
 1. Gospodarczy, poprzez:
 • zwiększenie wpływów gminy z podatków, w tym podatku od nieruchomości,
 • zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej procesów wytwarzania energii w przemyśle – zwiększenie produkowanej energii w skojarzeniu,
 • zmniejszenie kosztu surowców energetycznych – zmniejszenie zapotrzebowania na energię z węgla, produkcja energii z produktów ubocznych przemysłowej produkcji alkoholu etylowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju – wzrost produkcji energii w źródłach rozproszonych.
 1. Środowiskowy, poprzez:
 • potencjalne zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, w tym pyłów, SO2, NOx, CH4, NH4, CO2 i pyłów (emisja uniknięta w porównaniu z produkcją energii z węgla),
 • ograniczenie degradacji środowiska w wyniku wydobywania paliw kopalnych – zmniejszenie zapotrzebowania na energię z węgla,
 • energetyczne wykorzystanie produktu ubocznego produkcji alkoholu etylowego, tj. odcieku gorzelnianego,
 • wzrost udziału energii produkowanej z OZE w bilansie energetycznym kraju.

Kontakt:
Grupa AWW Sp. z o.o. 
Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz
tel. 62 332 06 38
e-mail: aww@aww.com.pl

Koordynator projektu: Anna Kraszkiewicz

Skup