Informacja ogólna administratora danych osobowych

Informacja ogólna o przetwarzaniu przez

GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018r.  maja zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym przedstawiamy poniżej informacje i zasady dotyczące przetwarzania przez GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Państwa danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000979411, NIP 9680980805, REGON 366214080 (dalej zwana „Spółką”)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres: 

GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO );
 2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. wykonania bezpłatnej usługi przechowywania danych w ramach konta klienta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. wykonania umowy sprzedaży towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. marketingowym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 8. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 9. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w stosownych przypadkach mogą być:  dostawcy systemów informatycznych i usług IT, dostawcy usług logistycznych, agencje marketingowe, firmy windykacyjne, partnerzy dystrybucyjno-logistyczni Spółki, dostawcy usług wspólnych, podmioty świadczące na rzecz Spółki obsługę prawną lub podatkową, operatorzy pocztowi i kurierzy,  podmioty i organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, spółki powiązane ze Spółką w ramach grupy AWW.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw członkowskich spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody - do czasu jej cofnięcia. W przypadku ewentualnych roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organu uprawnionego lub ugodą okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego lub ugody. 

 1. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora ,
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych może być przesłane pisemnie na adres: GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz 

  h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo , że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 

Wniosek o dostęp, sprostowanie (poprawienie), przeniesienie lub usunięcie danych osobowych , jak również o ograniczenie przetwarzania danych lub sprzeciw wobec przetwarzania danych  może być przesłany pisemnie na adres: GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz 

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa danych jest konieczne dla realizacji celów opisanych w pkt. 2, jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ze Spółką, wynika z realizacji obowiązków wynikających  z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających w z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

Brak podania przez Państwa  danych osobowych lub podanie nie wszystkich wymaganych danych osobowych uniemożliwi podjęcie i wykonanie przez Spółkę określonych czynności , o których mowa w pkt. 2.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji to podejmowanie decyzji o osobach na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, co wywołuje skutki prawne lub ma istotny wpływ na objęte tym procesem osoby.

Co do zasady Spółka nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sposób opisany powyżej.

Ankauf