Wydarzenia

26.02.2021

Pierwsze spotkanie inauguracyjne

W dniu 26.02.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne dotyczące projektu pn. Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy do 3,6 MWe w zakładzie gorzelni w Zbiersku”.

Projekt ten jest dofinansowany ze środków Funduszy EOG. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Głównym celem spotkania było pokazanie jak ważnym i istotnym elementem jest:

  • zwiększenie produkcji energii z OZE – dzięki produkcji metanu z odcieku gorzelnianego, będącego produktem ubocznym produkcji alkoholu etylowego w gorzelni,
  • ograniczenie zużycia energii pierwotnej – dzięki produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji,
  • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym CO2.

 

22.03.2022

Fundusz EOG to istotny instrument wspierający ochronę środowiska

W związku z dofinansowaniem z Funduszu EOG w 22.03.2022 w siedzibie firmy Grupy AWW Sp. z o.o. Sp.k. odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy do 3,6 MWe w zakładzie gorzelni w Zbiersku”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostki samorządowej - burmistrz Stawiszyna wraz z sekretarzem gminy, przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie
z zastępcą, starosta kaliski oraz pracownicy firmy. Głównym celem spotkania było zapoznanie z działaniami przewidzianymi w ramach projektu,
a także promocja dofinansowania z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Na spotkaniu w roli prelegenta wystąpił Pan Tomasz Kapela właściciel firmy Biotechnika która jest głównym wykonawcą inwestycji. W prezentacji multimedialnej scharakteryzował on plany wykorzystania pozyskanych środków finansowych.

W ramach projektu powstanie innowacyjny zakład w którym poprzez wykorzystanie biomasy i odpowiednich procesów technologicznych - biologicznych  powstanie energia elektryczna oraz energia cieplna. Wyprodukowana energia będzie miała charakter w pełni odnawialny, jej wytwarzanie niesie za sobą znaczące korzyści środowiskowe związane z uniknięciem emisji towarzyszącej alternatywnym metodom wytwarzania opartym na paliwach kopalnych.

Ponadto przedstawione zostało jak realizacja projektu będzie miała wpływ na aspekt:

  • społeczny - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
  • gospodarczy – zmniejszenie kosztów surowców energetycznych (zmniejszenie zapotrzebowania na energię z węgla),
  • środowiskowy tj. potencjalne zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, w tym pyłów SO2, NOx, CH4,CO2.

Spotkanie zaplanowano jako jedno z obowiązkowych działań promujących projekt, które stało się kolejną okazją do upowszechniania wiedzy o środowisku oraz energii odnawialnej.

Spotkanie 22.03.2022     EOG

 

16.02.2023

Spotkanie podsumowujące projekt

W dniu 16.02.2023 roku, w Zbiersku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt zrealizowany ze środków Funduszy EOG pn. „Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy do 3,6 MWe w zakładzie gorzelniw Zbiersku”. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciel jednostki samorządowej Burmistrz Stawiszyna, Wojciech Wawrzyniak – członek zarządu, pracownicy firmy, lokalna społeczność.

W ramach projektu została wybudowana instalacja do metanizacji wywaru gorzelnianego, wraz z zespołem kogeneracyjnym tj. zbiornik wstępnego substratu oraz zbiornik beztlenowy kwasogenezy, zbiornik buforowy metanu, pochodnia/flara, instalacja odsiarczania gazu. Produkowana w instalacji energia elektryczna i cieplna w kogeneracji wykorzystywana jest na cele produkcyjne. Budowa instalacji przyczyniła się do realizacji ważnych celów strategicznych m.in. środowiskowych (zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska w tym pyłów SO2, NOX, CH4, NH4, CO2), wzrost udziału energii produkowanej
z OZE w bilansie energetycznym kraju, gospodarczy (zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej procesów wytwarzania energii w przemyśle – zwiększenie produkowanej energii w skojarzeniu,  oraz społeczny (utworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa).

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnikom spotkania została pokazana wybudowana instalacja.

  

Skup