News

06.03.18

Wódki GRUPY AWW w książce "Między Wódką a Zakąską"

czytaj więcej

Grupa AWW wzięła udział w projekcie Aleksandra Barona i Łukasza Klesyka " Między Wódką a Zakąską" , polegającego na degustacji kilkudziesięciu wódek czystych oraz zakąsek.

Do projektu zgłosiliśmy wódki:

1. Jarzębiak Czysty Luksus

2. Gorzałka Jubileuszowa

3. Splendor Orkisz

4. Alaska

Wnioski z degustacji wódek i zakąsek znajdziecie Państwo w książce "Między Wódką a Zakąską". 

Nasze alkohole otrzymały bardzo ciekawe recenzje, dlatego zachęcamy do lektury.

 

23.03.22

Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy do 3,6 MWe w Zbiersku

czytaj więcej

Projekt pn. ”Budowa instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy do 3,6 MWe w zakładzie gorzelni w Zbiersku”.

Projekt dofinansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Okres realizacji: 2020-2022

Beneficjent: Grupa AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dofinansowanie: 15 894 090,00 PLN w tym ze środków MF EOG: 13 509 976,49 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest realizacja inwestycji polegającej na budowie instalacji do metanizacji wywaru gorzelnianego, wraz z zespołem kogeneracyjnym o mocy 3,493 MWe w zakładzie gorzelni w Zbiersku. Instalacja produkować będzie energię elektryczną i cieplną w  kogeneracji. Moc zainstalowana planowanego zespołu kogeneracyjnego to 3,493 MW energii elektrycznej oraz 3,948 MW energii cieplnej.

Celem projektu jest również:

 • zwiększenie produkcji energii z OZE – dzięki produkcji metanu z odcieku gorzelnianego, będącego produktem ubocznym produkcji alkoholu etylowego w gorzelni,
 • ograniczenie zużycia energii pierwotnej – dzięki produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji,
 • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym CO2.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w przemyśle.

Budowa instalacji do metanizacji odcieku gorzelnianego pozwoli na realizację ważnych celów strategicznych regionu i kraju oraz zaspokoi liczne potrzeby okolicznych mieszkańców i inwestorów.

Planowany projekt inwestycyjny będzie miał pozytywny wpływ:

 1. Społeczny, poprzez:
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, między innymi poprzez planowaną w ramach niniejszej inwestycji kampanię informacyjną nt. wpływu projektu na środowisko,
 • poprawa warunków materialnych i bytowych Gminy – zwiększenie podatków w gminie, a tym samym zwiększenie jej zdolności inwestycyjnych,
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle, dzięki czemu zmniejsza się uciążliwość produkcji zakładu dla otoczenia i mieszkańców.
 1. Gospodarczy, poprzez:
 • zwiększenie wpływów gminy z podatków, w tym podatku od nieruchomości,
 • zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej procesów wytwarzania energii w przemyśle – zwiększenie produkowanej energii w skojarzeniu,
 • zmniejszenie kosztu surowców energetycznych – zmniejszenie zapotrzebowania na energię z węgla, produkcja energii z produktów ubocznych przemysłowej produkcji alkoholu etylowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju – wzrost produkcji energii w źródłach rozproszonych.
 1. Środowiskowy, poprzez:
 • potencjalne zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, w tym pyłów, SO2, NOx, CH4, NH4, CO2 i pyłów (emisja uniknięta w porównaniu z produkcją energii z węgla),
 • ograniczenie degradacji środowiska w wyniku wydobywania paliw kopalnych – zmniejszenie zapotrzebowania na energię z węgla,
 • energetyczne wykorzystanie produktu ubocznego produkcji alkoholu etylowego, tj. odcieku gorzelnianego,
 • wzrost udziału energii produkowanej z OZE w bilansie energetycznym kraju.

Kontakt:
Grupa AWW Sp. z o.o. 
Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz
tel. 62 332 06 38
e-mail: aww@aww.com.pl

Koordynator projektu: Anna Kraszkiewicz

04.04.22

Construction of a stillage metahanation plant distillery together with a cogeneration unit with a capacity of up to 3.6 MWe at the distillery plant in Zbiersk

czytaj więcej

The project entitled "Construction of a stillage metahanation plant distillery together with a cogeneration unit with a capacity of up to 3.6 MWe at the distillery plant in Zbiersk". Project co-financed by the EEA Grants 2014-2021.

Implementation period: 2020-2022

Beneficiary: Grupa AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Co-financing: 15 894 090,00 PLN
          including funds from  EEA Grants: 13 509 976,49 PLN

Purpose of the project:

The aim of the project is to implement an investment consisting in the construction of an installation for methanation of stillage, together with a cogeneration unit with a capacity of 3.493 MWe at the distillery plant in Zbiersk.  The installation will produce electricity and heat in cogeneration.

The installed capacity of the planned cogeneration unit is 3.493 MW of electric energy and 3.948 MW of thermal energy.

The project also aims to:

 • increasing the production of energy from RES - thanks to the production of methane from the distillery leachate, which is a by-product of the production of ethyl alcohol in the distillery,
 • reduction of primary energy consumption - thanks to energy production in high-efficiency cogeneration,
 • reducing the emission of harmful substances into the atmosphere, including CO2. 

The project implementation will contribute to the improvement of energy efficiency in industry.
The construction of a distillery leachate methanation installation will allow for the implementation of important strategic goals of the region and the country and will satisfy the numerous needs of local residents and investors.

The planned investment project will have a positive impact:

 1. Social, through:
 • creating new jobs,
 • increasing the ecological awareness of the society, inter alia, through the information campaign planned as part of this investment on the impact of the project on the environment,
 • improvement of material and living conditions of the commune - increasing taxes in the commune, thus increasing its investment capacity,
 • increasing the use of renewable energy sources in industry, thus reducing the burden on the plant's production for the environment and residents. 
 1. Economic, through:
 • increasing the commune's revenues from taxes, including property tax,
 • increasing the efficiency and energy efficiency of energy production processes in industry - increasing the combined energy produced,
 • reduction of the cost of energy raw materials - reduction of the demand for energy from coal, energy production from by-products of industrial production of ethyl alcohol,
 • increasing the country's energy security - increasing energy production from distributed sources. 
 1. Environmental, through:
 • potential reduction of emissions of substances harmful to the environment, including dust, SO2, NOx, CH4, NH4, CO2 and dust (emissions avoided compared to energy production from coal),
 • reduction of environmental degradation due to the extraction of fossil fuels - reduction energy demand from coal,
 • energetic use of the by-product of ethanol production, ie the leachate distillery,
 • an increase in the share of energy produced from RES in the country's energy balance.
Skup